Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:
+39 02 87 21 43 19
Mon - Fri: 07:00 am - 05:00 pm

Terms of use

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА KAMALIEVPRO.COM  

кamalievpro.com 

Камалиев пропъртис ЕООД 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от Камалиев пропъртис ЕООД безплатни информационни услуги и ресурси посредством правния портален уебсайт kamalievpro.com („Общите условия”) и урежда договорните отношения между Камалиев пропъртис ЕООД и правото на всеки един от потребителите да използва безплатно за лични и нетърговски цени достъпните през уебсайта kamalievpro.com безплатни информационни услуги и ресурси при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта kamalievpro.com. І. ДЕФИНИЦИИ  При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:  1.1. “IP адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.  1.2. Камалиев пропъртис ЕООД (наричано по-долу Камалиев пропъртис) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър, ЕИК 204649568, със седалище и адрес на управление гр. София 1309, ул. Перник 114, тел. +359 887 544 566, e-mail: office@kamalievpro.com , което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него портал: https://kamalievpro.com е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG 204649568.  1.3. kamalievpro.com/Уебсайтът kamalievpro.com (https://kamalievpro.com) е фирмен уебсайт (портал) – виртуален информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предлага информация за продукти и услуги и се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.  1.4. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.  1.5. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.  1.6. “Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.  1.7. “Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.  1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта kamalievpro.com информационни услуги и ресурси.  1.9. „Потребителски профил” е обособена част в kamalievpro.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от Камалиев пропъртис, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личната си пощенска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.  1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в kamalievpro.com.  1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.  1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Камалиев пропъртис с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта Lkamalievpro.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.  1.13. “Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.  1.14. “Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.  1.15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.  1.16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.  ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  2.1. Камалиев пропъртис чрез Уебсайта kamalievpro.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.  2.2. Част от Услугите на Уебсайта kamalievpro.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до:  достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта kamalievpro.com – статии в блога, новини, обяви за работа, забавни публикации, актуални промоции, информация за нови продукти и системи календар с информация за предстоящи събития, обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от Камалиев пропъртис съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта kamalievpro.com;  услугите „Справочник” и „Търсене”, свързани с получаване на достъп до и възможност за автоматизирано търсене на данни, структурирани съгласно различни предварително определени критерии или посочени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ключови думи;  възможност за абониране за правно-информационен бюлетин на Камалиев пропъртис, който да бъде получаван на посочен от ПОТРБИТЕЛЯ адрес на електронна пощенска кутия;  възможност за публикуване на коментари и мнения относно новини, чужди мнения и коментари и друго съдържание, разположено на Уебсайта kamalievpro.com от Камалиев пропъртис или от ПОТРЕБИТЕЛИ;  други услуги, предоставяни на нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта kamalievpro.com. 2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта kamalievpro.com е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до:  услугата “Запитване”, състояща се в предоставяне на електронна форма за въвеждане на данни на Камалиев пропъртис, в която ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да въведе информация, съобщение и данни за контакти във връзка с продукт, услуга или информационен продукт; услугата “Форум”, предоставяща възможност за задаване на теми за дискусия и публикуване на мнения, изображения, електронни препратки и друго Потребителско съдържание във връзка с тях;  възможност за абониране за получаване на информационен бюлетин или информация за специални предложения чрез Електронната пощенска кутия;  възможност за кандидастване по обяви за предлагане на работа в секция „Работи с нас” на Уебсайта kamalievpro.com;  други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта kamalievpro.com. 2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и Камалиев пропъртис във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта kamalievpro.com се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта kamalievpro.com. 2.5. Страните се съгласяват, че въвеждането на електронен пощенски адрес в неговата цялост и парола при достъп до Потребителския профил, респективно попълване на данните на Нерегистрираните потребители за целите на ползване на услугите на kamalievpro.com представлява способ за уникално идентифициране на потребителя като автор на изпращането на електронни изявления посредством сайта на kamalievpro.com. Страните се съгласяват, че получените по този ред на електронни изявления се считат за подписани с обикновен електронен подпис със силата на саморъчен подпис в отношенията между страните по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.  ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта kamalievpro.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта kamalievpro.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.  3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес kamalievpro.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта kamalievpro.com. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта kamalievpro.com, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта kamalievpro.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта kamalievpro.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. 3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата https://kamalievpro.com/get-started/. 3.3.1. В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия на Камалиев пропъртис ЕООД и натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.  3.3.2. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от Камалиев пропъртис услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 3.2, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на Камалиев пропъртис данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или неговият родител или настойник, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.  3.3.3. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Камалиев пропъртис има право да откаже регистрацията.  3.3.4. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, Камалиев пропъртис има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.  ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ  4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.  4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. Камалиев пропъртис не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.  4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.  4.4. Тайният въпрос и тайният отговор представляват комбинации от букви, цифри и знаци, които се посочват от ПОТРЕБИТЕЛЯ в хода на регистрацията му и служат за идентифицирането му в случай на забравена парола. При съвпадане на посочения в този случай отговор с предварително въведения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност за достъп до профила си и посочване на нова парола.  4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно Камалиев пропъртис в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.  4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта kamalievpro.com, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на Камалиев пропъртис. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на Камалиев пропъртис, да управлява разположено от него на сървър на Камалиев пропъртис Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си в Камалиев пропъртис и др.  4.7. За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта kamalievpro.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши отделна регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната платена услуга.  4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Камалиев пропъртис може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни. 

  1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.  5.2. Договорът се сключва на български език.  5.3. Договорът има действие:  а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;  б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия. 5.4. При сключване на договора между Потребителя и Камалиев пропъртис, потребителят извършва изрично електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документи и електронните удостоверителни услуги  (ЗЕДЕУУ), с което декларира, че е запознат с Общите условия на сайта, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва, както и че е запознат с Политиката (декларация) за поверителност на данните на Камалиев пропъртис.  VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Камалиев пропъртис. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.  6.2. При извършване на промени в Общите условия, Камалиев пропъртис ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта kamalievpro.com. Камалиев пропъртис предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.  6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до Камалиев пропъртис, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Камалиев пропъртис, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Камалиев пропъртис за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта kamalievpro.com, при което Камалиев пропъртис има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.  VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Камалиев пропъртис Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.  7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта kamalievpro.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Камалиев пропъртис 7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Камалиев пропъртис услуги:  а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;  б. да уведомява незабавно Камалиев пропъртис за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;  в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;  д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни).  7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Камалиев пропъртис Услуги, като деактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта kamalievpro.com, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за не регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а Камалиев пропъртис спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Деактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.  7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта kamalievpro.com, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.  7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Камалиев пропъртис услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта kamalievpro.com, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.  VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Камалиев пропъртис  8.1. Камалиев пропъртис се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.  8.2. Камалиев пропъртис не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар, потребителите се съгласяват да спазват тези общи условия. Камалиев пропъртис не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. 8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Камалиев пропъртис съхранява информационни материали и данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ, разположени на сървър на Камалиев пропъртис, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Камалиев пропъртис или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.  8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 120 дни от последното му използване, Камалиев пропъртис има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.  8.5. Камалиев пропъртис има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта kamalievpro.com, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Камалиев пропъртис или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Камалиев пропъртис. Камалиев пропъртис не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта kamalievpro.com.  8.6. Камалиев пропъртис има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.  8.7. Камалиев пропъртис няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта kamalievpro.com по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.  8.8. Камалиев пропъртис има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на Камалиев пропъртис или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.  8.9. Камалиев пропъртис си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта kamalievpro.com, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.  IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ  9.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Камалиев пропъртис, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Камалиев пропъртис или друг ПОТРЕБИТЕЛ.  9.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта kamalievpro.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Камалиев пропъртис или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Камалиев пропъртис и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.  9.3. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми Камалиев пропъртис в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с Камалиев пропъртис. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Камалиев пропъртис по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия. 9.4. С приемане на настоящите Общи условия и за целите на публикуване на статии, коментари, публикации и друг от страна на потребителя, последният декларира изрично, че предоставеният за публикуване материал е резултат от неговата лична творческа дейност и че добросъвестно е посочил в материала всички използвани източници, както и че са спазени изискванията на авторското право по отношение на използваните източници и не са използвани неправомерно чужди текстове или други произведения – обекти на авторско право, без да бъде посочен техният автор и източник. В случай, че се установи нарушение на задълженията по тази точка, Камалиев пропъртис има право без предупреждение да премахва каченото Потребителско съдържание от на Уебсайта kamalievpro.com. Също така, при получен сигнал от трети лица за нарушение на задълженията на потребителя по тази точка, Камалиев пропъртис има право временно и без предупреждение да премахне каченото Потребителско съдържание до окончателното уреждане на въпроса. 9.5. Камалиев пропъртис може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга необходима информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на тези Обши условия, както и за извършване на други електронни изявления, в случай на възникване на правен спор.  Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА  10.1. Камалиев пропъртис полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Камалиев пропъртис не отговаря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от Камалиев пропъртис умишлено или при проявена груба небрежност.  10.2. Камалиев пропъртис не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните и изпращаните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством Услугата “Електронна пощенска кутия” електронни съобщения. Освен това, Камалиев пропъртис не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта kamalievpro.com.  10.3. Камалиев пропъртис не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му с оглед използването на услугата „Електронна пощенска кутия”. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Камалиев пропъртис, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.  10.4. Камалиев пропъртис не носи отговорност за не предоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Камалиев пропъртис, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Камалиев пропъртис.  10.5. Камалиев пропъртис не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.  10.6. Камалиев пропъртис не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта kamalievpro.com.  10.7. Страните приемат, че Камалиев пропъртис не носи отговорност за не предоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Камалиев пропъртис с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Камалиев пропъртис предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно не предоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.  10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта kamalievpro.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Камалиев пропъртис грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Камалиев пропъртис за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.  10.9. Камалиев пропъртис не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са недобросъвестно използвани от друго лице за заявяването и ползването на Услугите, предоставяни от Камалиев пропъртис, независимо дали лицето – субект на данните е дало или не съгласие за това. Опазването на личните им данни е основно задължение на субектите на данните. ХІ. ПРАВА НА КАМАЛИЕВ ПРОПЪРТИС В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ  11.1. Камалиев пропъртис има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на Камалиев пропъртис, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта kamalievpro.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.  11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Камалиев пропъртис има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.  11.3. Камалиев пропъртис има правото без предизвестие да деактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на Камалиев пропъртис ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи Камалиев пропъртис има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.  11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта kamalievpro.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Камалиев пропъртис има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.  11.5. В горните случаи Камалиев пропъртис не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, промянa или ограничаване на Услугите, прекратяване на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.  ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ  12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Камалиев пропъртис и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от Камалиев пропъртис Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.  12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Камалиев пропъртис за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.  12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Камалиев пропъртис и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2, изречение последно.  12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.  ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  13.1. Камалиев пропъртис полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), нашата Политика (декларация) за поверителност на данните и свързаното българско и европейско законодателство.  13.2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ потвърждават, че са информирани относно идентификацията на Камалиев пропъртис като администратор на лични данни, категориите лични данни, които се обработват, основанията, мястото, целите, сроковете и средствата на обработването на личните им данни както и за правата им, съгласно чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и начините за тяхното упражняване.“ 13.3. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Камалиев пропъртис.  ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА  14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:  а/ преустановяване на дейността на Камалиев пропъртис или прекратяване на поддържането на Уебсайта kamalievpro.com;  б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;  в/ други предвидени в закона случаи.  14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Камалиев пропъртис има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Камалиев пропъртис не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на Камалиев пропъртис, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.  ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ  15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта kamalievpro.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.  15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Камалиев пропъртис е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Камалиев пропъртис. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.  В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Камалиев пропъртис, дори ако не е било получено.  15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.  15.4. Уебсайтът kamalievpro.com се поддържа от Камалиев пропъртис посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Камалиев пропъртис не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта kamalievpro.com извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.  15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.  15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.  Настоящите Общи условия са прегледани за последно на 17.06.2020 г.